Partnership Academy

Skip to main content

Rental Assistance Available

Emergency rental assistance is available through the state if you are behind on rent. You can call 211 for help applying or to ask questions. This is available to anyone of any immigration status. Only need to show household income, and rental agreement or letter from landlord stating you owe money. Must currently reside in the rental home you owe money to.
********************
La asistencia de emergencia para la renta está disponible por el estado sí esta retrasado en pagos de renta. Se puede llamar al 211 para obtener ayuda con la aplicación o para hacer preguntas. Está disponible para cualquier persona con cualquier estatus migratorio. Solo necesita mostrar los ingresos del hogar y el contrato de alquiler o una carta del dueño que indique que debe renta. Actualmente debe residir en la casa de alquiler a la que le debe renta.
*******************
Gargaarka kirada degdega ah waxaa laga heli karaa gobolka haddii aad ka dambeyso kirada. Waad wici kartaa 211 si aad uga caawiso codsashada ama aad su'aalo u weydiiso. Tan waxaa heli kara qof kasta oo haysta xaalad degenaansho. Kaliya waxaad ubaahantahay inaad muujisid daqliga reerka, iyo heshiiska kirada ama warqad ka timid milkiilaha guriga oo sheegaya in lacag lagugu leeyahay. Waa inuu hada daganyahay guriga kirada ah ee lagugu leeyahay lacag.